มูลนิธิต้าอี้ (TAE Tea Charity Foundation)

 


ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมพัฒนากิจการสาธารณกุศลของมณฑลยูนนานและสร้างสรรค์สังคมที่ปรองดอง มูลนิธิต้าอี้ผ่านการอนุมัติจัดตั้งจาก Department of Education และ Department of Civil Affair ประจำมณฑลยูนนาน และก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ปี 2007 โดยเงินทุนรวม 14 ล้านหยวนของโรงงานชาเหมิงไห่กับต้าอี้กรุ๊ป เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลขนาดใหญ่ของมูลนิธิ China Youth Development Foundation (CYDF) และมูลนิธิ Yunnan Youth Development Foundation (YYDF)

มูลนิธิต้าอี้เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุนจากบริษัทในอุตสาหกรรมชาจีนเพียงแหล่งเดียว ในเดือนธันวาคม ปี 2013 มูลนิธิฯ ได้รับการจัดระดับเป็นมูลนิธิเกรด AAAAA โดย Department of Civil Affair ประจำมณฑลยูนนาน

ลักษณะของมูลนิธิฯ: เป็นมูลนิธิซึ่งเงินทุนแรกเริ่มมิได้มาจากการระดมทุนสาธารณะ จดทะเบียนกับ Department of Education มณฑลยูนนานด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านหยวน ยึดถือหลักการของ Department of Civil Affair มณฑลยูนนาน คือช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ส่งเสริมการศึกษา บ่มเพาะผู้มีความสามารถ เอื้ออาทรและห่วงใยสังคม

ขอบเขตงานการกุศลของมูลนิธิฯ: ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้เพื่อให้จบการศึกษา ให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นรางวัลและสนับสนุนนักเรียนเรียนดี สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนการอบรมบุคลากรครูในถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และวัฒนธรรมในถิ่นทุรกันดาร และจัดกิจกรรมการกุศลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

แหล่งเงินทุนของมูลนิธิฯ: นอกจากทุนจดทะเบียน 5 ล้านหยวนแล้ว ทุกปีมูลนิธิฯ จะได้รับเงินบริจาคเป็นรายรับที่แน่นอน โดยตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ต้าอี้กรุ๊ปได้กำหนดให้โรงงานชาเหมิงไห่บริจาคร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขายในแต่ละปีแก่มูลนิธิฯ

กิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ: ตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน ต้าอี้กรุ๊ปกับมูลนิธิฯ ได้ออกทุนจัดกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ ไปแล้วกว่าหลายสิบล้านหยวน อาทิ ช่วยสร้างโรงเรียนประถมต้าอี้ Hope 41 แห่งทั่วประเทศ ช่วยให้เด็กสองหมื่นกว่าคนมีห้องเรียนที่สว่างกว้างขวางและได้ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม จนถึงปี 2012 มูลนิธิฯ ได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนประถมต้าอี้ Hope ดังต่อไปนี้ สร้างห้องสมุด 21 แห่ง ลานกีฬา 9 แห่ง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 แห่ง ห้องมัลติมีเดีย 5 แห่ง และจัดตั้งวงโยธวาทิต 6 แห่ง เปิดเว็บเพจเฉพาะสำหรับ “โรงเรียนประถมต้าอี้ Hope” เพื่อเชื่อมโยงโรงเรียนกับผู้คนที่มีน้ำใจในสังคมให้มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน จัดตั้งทุนการศึกษาต้าอี้ในมหาวิทยาลัย 24 แห่งทั่วประเทศ เป็นกำลังใจให้นักเรียนเรียนดีและช่วยนักเรียนยากไร้กว่าพันคนให้ได้จบการศึกษา จัดตั้งทุนการศึกษาต้าอี้พร้อมช่วยสร้าง “Loving Care Tea House” ในมหาวิทยาลัย 12 แห่งของมณฑลยูนนาน โดย Loving Care Tea House ช่วยให้นักศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนกับผู้มีน้ำใจในสังคมได้มีเวทีถ่ายทอดความเอื้ออาทร เวทีทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เวทีเรียนรู้ที่จะเติบโตและตอบแทนสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการกุศลอื่นของมูลนิธิฯ ซึ่งช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากและได้รับเสียงชื่นชมจากสังคม อาทิ การสร้างบ้านพักคนชรา บ่อน้ำดื่มสำหรับคนและสัตว์ในถิ่นทุรกันดาร เยี่ยมเยียนอดีตทหารกองทัพแดง สร้างสุสานแก่วีรชนกองทัพแดง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com